Xin vui lòng trả lời bản thăm dò ý kiến dưới đây.

là hạng mục bắt buộc.
Câu 1 Trước gỡ bỏ Thông báo tình trạng khẩn cấp ( trước 25/5), nếu thực tế bạn đã gặp khó khăn với COVID-19 thì xin hãy cho biết. (có thể chọn nhiều câu trả lời)
Câu 2 Thông tin mà bạn muốn nắm bắt nhất là gì?
Câu 3 Những thông tin về COVID-19 thì nguồn thông tin nào có ích với bạn? (có thể chọn nhiều câu trả lời)
Câu 4 Thông tin từ nhà nước và chính quyền địa phương có giúp ích cho bạn không?